THE R.I.P

From Bangkok Biennial
Jump to: navigation, search

THE R.I.P (Rest In Pattani) ร้านกาแฟ ที่ทดลองนำเสนอความคิดทางศิลปะในพื้นที่ที่ศิลปะถูกมองข้าม ผ่านกิจกรรมหรือบทสนทนาที่กระตุ้นความคิดในมุมต่างของสังคม โดยใช้สื่อกลางที่ไม่จำกัดอยู่ในขอบเขตของชิ้นงานศิลปะในการสื่อสาร

Curatorial Statement

นำเสนอความคิดทางศิลปะด้วยกระบวนมิติการสื่อสารที่ทำให้ผู้คนรับรู้ ตีความ และทำความเข้าใจได้ง่าย

Participating Artists

อนีส นาคเสวี Pavilion's curator: วลัย บุปผา

Venue

THE R.I.P cafe'

82 ถ จะบังติกอ ต จะบังติกอ อ เมือง จ ปัตตานี 94000 Dates of pavilion1-30 กรกฎาคม 2561

11.00น-21.00น ปิดวันพฤหัสบดี เฉพาะวันศุกร์ เปิด14.30น

Contact

pattanilandlord@gmail.com

https://www.facebook.com/The-RIP-cafe-1775298562709349/